ضرب رمل وتنظیف الحجر برمل وتنظیف الحدید
قبل شهرين
#2081


ضرب رمل وتنظیف الحجر وتنظیف الحدید برمل تخشین الخرسانه قبل الیاسه کمبرویسر حفر وهدم مبانی وتکسیر حف قواعد لتواصل 0569649416 محمود

ضرب رمل وتنظیف الحجر برمل وتنظیف الحدید

ضرب رمل وتنظیف الحجر برمل وتنظیف الحدید

ضرب رمل وتنظیف الحجر برمل وتنظیف الحدید

ضرب رمل وتنظیف الحجر برمل وتنظیف الحدید


وسيلة التواصل:
569649416